Український націоналізмЩо таке ідея та ідеологія

Що таке ідея?

Ідея (грец. εἶδος (ейдос); ιδέα — початок, принцип). За своєю логічною будовою ідея є формою мислення, різновидом поняття, зміст якого своєрідно поєднує в собі як об’єктивне знання про наявну дійсність, так і суб’єктивну мету, спрямовану на її перетворення. Вона органічно поєднує у собі теоретичні та практичні аспекти відношення людини до світу. Національна ідея становить платформу національної ідеології, визначає теоретичні засади національної свідомості. Водночас ідею філософи розглядають також і як приховану сутність будь-яких явищ, у такому сенсі національна ідея постає як прихована сутність нації, котра потребує виявлення та осмислення.

Українська національна ідея – це форма мислення українців про своє національне буття і мету свого існування.

Водночас українська національна ідея є передусім ідеєю здобуття, закріплення і розбудови національної держави – держави української нації на українських землях, яка б запевнила українській нації гарантований розвиток, а всім громадянам України – все бічну свободу, справедливість і добробут. Геніальне літературне формулювання української національної ідеї дав Тараса Шевченко: “В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля”.

Нація при цьому розглядається і як ширше, ніж поняття народу (етносу) і як те, що неможливо підмінити космополітичним поняттям “політична нація” (механічним об’єднанням громадян). Насправді нація – це усвідомлена і дієва єдність людей, об’єднаних довкола ідеї свободи, що базується на етнічно-соціальному та духовно-культурному чинниках.

Поряд з Національною ідеєю вживають також термін «Ідея Нації», що в українському націоналізмі загалом постає як синонім національної ідеї.

Що таке ідеологія?

Ідеоло́гія (грец. Ιδεα — прообраз, ідея, і λογος — слово, розум, вчення; буквально – вчення про ідеї) – це система ідей, що описує ставлення до існуючого і бажаного світу. Під ідеологією розуміють також базовий суспільний світогляд (та свідомість) або, у вужчому значенні, конкретну політичну доктрину, що визначає діяльність суспільних рухів та організацій.

Отже, ідеологія українського націоналізму – це осмислена і описана мислителями (ідеологами) суть української національної ідеї. Це націоцентричний суспільний світогляд та свідомість. Це система поглядів, ідей, переконань, цінностей та настанов, що виражають українські національні інтереси, а також методику і методологію забезпечення цих інтересів.

Під українським націоналізмом розуміють також: 1) Ідеологію національної свободи, свободи народів і людини. 2) Ідею і чин в імʼя України. 3) Ідеологію захисту, збереження і державного самоутвердження української нації. 4) Філософію національного буття. Тому націоналізм значно ширший і дієвіший за патріотизм як почуття любові до своєї Батькіщини, хоча і виростає з цього почуття. Важливою складовою націоцентричного світогляду є національно-екзистенціальне, шевченківське мислення. Йдеться про мислення в категоріях захисту, розвитку і відтворення нації, базоване на національному імперативі чи категоричному наказі. Такий національний імператив добре свого часу сформулював Іван Франко: “Все, що йде поза рами нації – се або фарисейство.., або безплідний сентименталізм фантастів”.

Українському націоналізмові притаманний ідеалістичний світогляд. Ідеалізм — протилежний матеріалізму напрям філософії, вихідним принципом якого є твердження, що в основі речей і явищ об’єктивної дійсності лежить не матеріальне, а ідеальне, духовний початок: світовий розум, ідея, відчуття і т. ін. При вирішенні т. зв. основного питання філософії — про відношення мислення до буття — ідеалізм виходить з визнання первинності свідомості, духу і вторинності природи, матерії. Логічною світоглядною підставою ідеології українського націоналізму є християнський світогляд.