Друг Дощ/ Friend “Doshch”

Друг Дощ/ Friend “Doshch”

Знайомі та побратими про загиблого Геннадія Дощенко. Псевдо «Дощ», який загинув поблизу Донецька 17 червня 2015 р.

Olena Bondarenko

Дощ був для мене прикладом.

Врівноважений, розумний, начитаний, він постійно вчився. Маючи свій вік - тримав добру спортивну форму. Знаючи свою ваду, вперто тренувався.

І був серед найкращих.

Якось ми розмовляли, чому тепер мусимо бути зі зброєю, і Дощ сказав: "Я не хочу цю війну залишити дітям. Краще ми, ніж вони". Дощ був вмілим і досвідченим. Обстріляним. Витривалим. Ніколи не забуду, як на полігоні Француз шепнув мені поміж іншого: "Ти відстрілялася на рівні Доща". Кращого компліменту я не мала ніколи!

У Дощі я бачила себе. Такою, якою хотіла б бути. І коли щось не вдавалось, згадувала його.

А сьогодні, як написала Ксеня, Дощ потиснув Богу руку.

Мені здається, Бог мав би її поцілувати.

Дощ прикрив собою друга. Забрав собі не свою кулю.

Я дихаю через раз. Це дуже боляче. Ненависть у мені бореться з розпачем.

Постріл із 140 метрів. Ворог підлазить так близько, бо арта мовчить. Арта мовчить, бо перемир'я, звісно. Перемир'я залите кров'ю, бо в нас президент не Перший - а торгаш і брехло. І в нього наступні розклАди, торги й вибори. За рік президентства Порошенка єдину країну вміло розкололи на війну - "там", і мирне життя "тут". Погляньте навколо - більшості це пасує. Можна дати відкупного "туди" і виправдовуватися, чому треба втішатися життям "тут". До статистики смертей усі звикли і змирились, що все це закінчиться нескоро. Але аби "там", "конфлікт на Донбасі", еге ж. Прагнути до миру через перемогу - це справа божевільних добровольців. Тут - гра престолів. А між двома світами у болючій розтяжці волонтери... Та нема ніякого "там" і "тут", є війна в Україні.

...Мені завжди здавалося, що коли вилітає відстріляний набій, на його місце у ствол має зайти інший. Щоб вести по ворогу безперервний вогонь.

Дощ відстрілявся. Хто зайде замість нього?

Ольга Годованець

... на кухні в домі Барса Дощ, коли приїхав, сказав: панове, допивайте чай і, прохання: на кілька годин сюди не заходьте. через кілька годин кухня в домі Барса, де побратими у Пісках переважно снідали-обідали-вечеряли, сяяла чистотою, пахла свіжістю, блищала зручністю і дзвеніла порядком, і всі волонтерські дари - коробки і контейнери з печивом, пирогами, вітамінними сумішами etc. акуратно стояли і з них зручно було смакувати їх вмістом, не роблячи гармидеру і не добавляючи бруду в січневі краски війни.

...на заході цього червненового дня... пряме влучання у голову... куля снайпера. мовчазний, мудрий і щиросердний Гєна Дощенко з Кривого Рогу, ДУК ПС.

...друже Дощ, Чистого тобі Шляху і Порядних Душ поряд!!!

Богдан Данді

Брате! Ти в наших серцях і думках залишишся назавжди, ми продовжимо справу за котру Ти змагався! Спи наш любий побратиме, Господь до себе кличе найкращих!

Іван Ясній – один з режисерів «Добровольці божої чоти»

Запис загиблого…

Геннадій Дощенко

Про 2014 рік

А я дуже вдячний 2014 р.попри Небесну сотню , війну в Україні. У мене таке враження що всі попередні роки прожив тільки для того щоб пережити цей рік. В мої 49 років я знов відчув жадобу до життя, розуміння того що робиш що треба робить і що треба обов'язково зробить. У мене з'явилось скільки вірних , перевірених друзів що ....... У цивільному житті така якість друзів, коли час дружби рахується роками, а тут іноді достатньо однієї хвилини. Я зрозумів що країну особисто я можу змінити,що влада це не тільки зажрані впевнені хами а ще й сцикливі виблядки .що влада це не боги, а просто наші найманці, котрих треба поправляти і ганяти.І ще багато чого. Дуже прикро що це все дійшло як до жирафа, але ж дійшло!!!

Тому я дуже вдячний 2014 року.

Да і головне дуже вдячний моєму сонечку, моєй дружині це її підтримка зробила мене таким як є, а я собою зараз задоволений Прощавай старий рік , привіт Новий рік (відчуваю буде той іще рік ).

Прощання з Дощем


Friend “Doshch”

Friends and colleagues of the deceased Gennady Doschenko. Nick-name “Doshch” ("Rain"), he was killed near Donetsk on June 17, 2015

Olena Bondarenko

“Doshch” was a role model for me.

Balanced, intelligent, well-read, he constantly studied. In his age he was in good shape. Knowing his defect, he stubbornly worked out. And he was among the best.

Once we discussed why we now have to carry weapons, and “Doshch” said: "I do not want to leave this war to our children. Better us than they." “Doshch” was skilled and experienced. Tested by the war. Enduring. I will never forget how at the shooting range a Frenchman whispered to me among other things: “You are now as good at shooting as “Doshsch”. It was the best compliment I’ve ever got!”

In “Doshsch” I saw myself. What I would like to be. When something failed, I thought of him.

And now, as it had been written by Ksenia, “Doshsch” shook the hand of God.

I think God should kiss it.

“Doshsch” covered up a friend. Took his bullet.

I have hard time breathing. It is very painful. The hatred in me struggles with despair.

A shot from 140 meters. The enemy came so close, because the artillery is silent. The artillery is silent because of the truce, of course. The truce, which is bathed in blood, because our president is not the first man in the country, but a huckster and a liar. During the year of his presidency Poroshenko cleverly split the country on the war zone "there," and the peaceful life "here." Look around - for most people it is acceptable. One can give indulgence "there" and make excuses why he should enjoy life "here." Everybody got used to the statistics of deaths and have accepted that all this will end soon. But it is "there, "conflict is in Donbass". To strive for peace through victory is a crazy thing of volunteer soldiers. “Here” is a game of thrones. And between the two worlds in a painful tie rod are the volunteer soldiers … And there is no "there" and "here", there is a war in Ukraine.

... I always thought that when the charge is used, its place in the barrel is taken by another one, in order to maintain continuous fire on the enemy.

“Doshch” is done. Who will replace him?

Olha Hodovanets

Upon arriving to the friend’s Bars’s kitchen, Doshch announced: gentlemen, finish your tea and, please, don’t enter here for the next few hours. In several hours the kitchen in the Bars’s house, where the friends most of the time had breakfast-lunch-dinner, became sparkling clean, smelled nice, was very orderly and convenient, and all the gifts from the volunteers - boxes and containers full of cookies, vitamins, etc. - were all organized in the way that it was very convenient to retrieve the treats, to avoid making a mess, in order not to add more grey to the January colors of war.

...on the dawn of this June day… a direct hit in the head… sniper’s bullet… quiet, wise, and candid Gena Doshchenko from the city of Kryvyj Rih, UVC RS.

… dear friend Doshch, wishing you a smooth way and fine souls around!!!

Bohdan Dandi

Dear Friend! You will remain in our hearts and minds forever, we will keep doing the work for which you strived! Rest in peace, our dear colleague, the Lord invites the best ones!

Ivan Yasnij - one of the directors of "The Volunteers of God’s chota"

The recordings of the deceased …

Hennady Doshchenko

About the year 2014.

I am very grateful to the year 2014 for the war in Ukraine, except for the Heavenly Hundred. I have an impression that all the previous years I lived just to experience this year. In my 49 I again felt a thirst for life, understanding that I am doing what should be done and what must be finished up. I’ve got so many true and tested friends that .......In civil life such quality friends get acquired over many years, and here sometimes just one minute is enough. I realized that I can personally change the country, that officials are not only bold and arrogant louts, but also sheepish bastards, that officials are not gods, but simply our mercenaries, who should be corrected and whipped. And much more... It's a shame that I got it so late, but I got it!!! That’s why I am very grateful to the year 2014. And above all I am very grateful to my dear wife. Her support made me the way I am, and I am very happy now. Farewell to the old year, hello to the New Year (I have a felling it’s going to be a hot one).

Farewell to Doshch.